+32 2 771 73 91

hello@xmp-packaging.com

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN DE VENNOOTSCHAP XML BVBA – XMP PACKAGING (hierna “het bedrijf”).


1. INLEIDING

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, de verkoop van de producten van het bedrijf, alsook op elke commerciële relatie. De ondertekening van een bestelbon impliceert dus de aanvaarding zonder voorbehoud van onze huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Elk ander document dan deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, en met name de informatie in de catalogus, aankondigingen, prijslijsten, folders, reclame of andere documenten, heeft slechts een informatieve en indicatieve niet-contractuele waarde.

De aanvaarding van onze offertes houdt tevens de onvoorwaardelijke aanvaarding in van onze huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden.

XML BVBA -XMP PACKAGING behoudt zich het recht voor om de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging, zullen de Algemene Verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op de dag van de bestelling worden toegepast.

Het feit dat het bedrijf op een bepaald moment geen gebruik maakt van een van de clausules van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand om er later wel gebruik van te maken.


2. BESTELLINGEN

Het plaatsen van bestellingen: Alleen ondertekende aankooporders op bedrijfsbriefpapier dat per post, e-mail of fax wordt verzonden, worden in aanmerking genomen.

Elke bestelling impliceert van rechtswege de aanvaarding voor de klant van de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden, eventueel aangevuld met onze bijzondere voorwaarden op elk ander document (o.a. op bestelbons of facturen). Het bestellen houdt namelijk ook in dat de klant geen gebruik maakt van zijn eigen Algemene Aankoopvoorwaarden.

Indien een klant een bestelling zou plaatsen zonder dat de betaling van de vorige bestelling(en) werd uitgevoerd, zal het bedrijf indien nodig de uitvoering van deze bestelling kunnen opschorten tot de volledige betaling van de openstaande facturen en dit, zonder enige vergoeding, om welke reden dan ook.

Financiële garanties :

Elke eerste bestelling moet contant worden betaald, vergezeld van de commerciële en bankreferenties van de koper, zodat we een klantenrekening kunnen openen. Indien het bedrijf ernstige of bijzondere redenen heeft om te vrezen voor betalingsmoeilijkheden van de klant op de datum van de bestelling of daarna, of indien de klant niet dezelfde garanties biedt als op de datum van aanvaarding van de bestelling, met name in geval van een wijziging van zijn rechtssituatie zoals de opening van een collectieve procedure of een wettelijke wijziging, kan hij, de aanvaarding van de bestelling of de voortzetting van de uitvoering ervan afhankelijk stellen van een contante betaling of door een bankgarantie van de koper ten voordele van het bedrijf.

Wijziging van bestelling :

Wijzigingen van bestellingen kunnen alleen in aanmerking worden genomen als de bestelling nog niet is uitgevoerd. In dit geval zal de klant het bedrijf vergoeden voor alle kosten, namelijk onderzoekskosten, arbeids- en leveringskosten, voorraad en goederen in bewerking, grondstoffen, gereedschap, en voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen, onverminderd de schadevergoeding die het bedrijf van hem kan eisen ter vergoeding van de geleden schade.


Annulering van bestelling :

Na de datum van ondertekening van de bestelbon wordt geen enkele annulering van de bestelling, noch een wijziging aanvaard, behoudens akkoord van het bedrijf. Indien de bestelling eenzijdig door de koper wordt geannuleerd, wordt deze volledig verschuldigd. Een annulering van een order kan alleen in overweging worden genomen als de order nog niet is uitgevoerd. In dit geval zal de klant XML BVBA -XMP PACKAGING vergoeden voor alle kosten, inclusief ontwerpkosten, arbeids- en leveringskosten, voorraad en goederen in bewerking, grondstoffen, gereedschappen, en voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen, onverminderd de eventuele vergoeding die het bedrijf zou kunnen eisen voor de opgelopen schade. De klant zal het bedrijf ook vergoeden voor het bedrag van de algemene prognosemarge.


Proefdruk:

De aanvaarding van de klant van het proefdruk ontslaat ons bedrijf van elke verantwoordelijkheid voor elke fout die niet verbeterd of gewijzigd werd door de klant, zoals tekst, kleur, positie. De klant erkent op de hoogte te zijn van het feit dat er aanzienlijke variaties kunnen optreden in de positionering, de kleur of het uiterlijk tussen de proefdruk en de bestelling zoals die wordt geleverd. Deze verschillen rechtvaardigen in geen geval een weigering van de bestelling, noch een korting op de prijs, noch geven zij aanleiding tot een recht op schadevergoeding en/of rente.


3. COMMERCIËLE REFERENTIE

De klant geeft het bedrijf toestemming om haar imago te gebruiken voor reproductie en voor reclamedoeleinden vanaf de levering en dit slechts voor promotionele en commerciële referentiëring en/of informatie. De verkoper behoudt zich het recht voor om van elke bestelling een monster te bewaren. De aldus bewaarde kopieën mogen niet worden doorverkocht, maar mogen zonder vergoeding in natura (of door reproductie) commercieel worden gepresenteerd.


4. PRIJS – BETALINGSVOORWAARDEN

De toepasselijke prijs is de vermelde prijs op onze aankooporders, eventueel aangepast aan de referentie-indexen van het beroep en de eventuele prijsverhogingen van grondstof, outsourcingskosten en de belastingen, van welke aard ook, die zich zouden voordoen na het aanvaarden van de bestelling.

De prijs is belasting exclusief.

Ons aanbod vermeldt alsook de leverings- en verpakkingsvoorwaarden: gratis levering of extra transportkosten, evenals de extra kosten die verbonden zijn aan specifieke leveringsvoorwaarden (bijv. laadklep, vorkheftruck, stilstand van de vrachtwagen tijdens het lossen, enz.).

Betalingsmodaliteiten :

Onze facturen zijn netto en zonder korting betaalbaar 30 dagen einde maand of 45 dagen netto, BEHOUDENS andersluidende bepalingen op onze offerte, bestelbon of factuur. Betalingen moeten worden uitgevoerd door middel van een bankoverschrijving, vermits uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Cheques worden niet aanvaard. Gedeeltelijke levering, niet-levering of uitstel van het saldo, kan nooit een reden zijn voor de vertraging van de betaling van het geleverde deel.

Schadevergoeding: In geval van laattijdige betaling op de vervaldag van de factuur, of gedeeltelijke betalingen, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verhoging van het factuurbedrag (incl. BTW) plaatsvinden met een verwijlinterest van 10% per jaar.

Bovendien, en in geval van laatbetaling, wordt er tevens een schadebeding van 10% op hetzelfde bedrag toegerekend.

Deze vergoeding is betaalbaar vanaf de dag na de vervaldatum van de betrokken onbetaalde factuur.

Geschillen:

Een geschil of de vaststelling van een verschil in het verschuldigde bedrag kan slechts aanleiding geven tot een kredietnota of een gedeeltelijke betaling in overleg met onze boekhoudkundige diensten, maar in geen geval tot de niet-betaling van de factuur.

Elke factuur waarvoor binnen een maand na levering geen duplicaat is aangevraagd wordt door de koper als ontvangen beschouwd.

In het algemeen kan de niet-betaling van een factuur op de vervaldag, evenals de niet-teruggave van een handelspapier binnen een wettelijke termijn, leiden tot de opschorting van de uitvoering of de levering van de werken in uitvoering.


5. LEVERINGEN EN HOEVEELHEDEN

Tenzij anders is overeengekomen, leidt vertraging in de levering niet tot het annuleren of wijzigen van het contract of de kooporder. De levertijden blijven indicatief en beginnen te lopen vanaf de goedkeuring van het proefdruk of het pre-productie monster (PPS) door de klant. Overschrijding van de leveringstermijnen is geen aanleiding tot het toekennen van schadevergoeding, het achterhouden of het annuleren van lopende bestellingen.

Voor geproduceerde goederen die meer dan 8 dagen worden opgeslagen in de magazijnen van het bedrijf of van haar leverancier zal een bijkomende factuur voor de opslagkosten opgesteld worden, zodat de klant het transport van zijn goederen zo snel mogelijk kan organiseren.

De goederen reizen op risico van de klant, tenzij anders overeengekomen. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade tijdens het transport.

Leveringstoleranties afhankelijk van de hoeveelheid: wegens onvoorziene omstandigheden in de productie kan ons bedrijf niet verantwoordelijk worden gesteld voor het ter beschikking stellen van de exacte bestelde hoeveelheden aan de klant. De toegestane toleranties, die de koper verplicht is te accepteren, zijn beperkt tot de volgende percentages:

– Vanaf 100.000 exemplaar: 2-4 %

– Tot en met 100.000 exemplaar: 5%

– Tot en met 10.000 exemplaar : 10%

– Tot en met 2.000 exemplaar : 20%


6. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

In het geval dat het bedrijf de klant een dienst verleent voor het ontwerp en de vervaardiging van de matrijzen, behoudt het bedrijf de industriële en intellectuele eigendom van de matrijzen. Deze dienst wordt gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


7. GARANTIE

Het bedrijf beperkt zijn garantie tot zijn enige service en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan elementen die zich binnen de verpakking bevinden.

De garantie geldt uitsluitend voor de vervanging van de geleverde producten of diensten en in geen geval voor de kosten verbonden aan deze vervanging.

De producten zijn gegarandeerd voor een (1) maand vanaf de verzenddatum uit onze magazijnen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen voor de juiste opslag en behandeling van de producten.


8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

De vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van het contract, hetzij door het feit van de koper, hetzij door het onoverkomelijke en onvoorzienbare feit van een derde partij bij het contract, hetzij door overmacht.

Zo kan de vennootschap ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging of niet-nakoming van een van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst indien deze vertraging of niet-nakoming het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van overmacht, in een ruimere zin dan de Belgische rechtspraak, zoals :

Het optreden van een natuurramp: aardbeving, storm, overstroming, enz.; gewapend conflict, oorlog, aanslagen, arbeidsconflicten, volledige of gedeeltelijke staking bij de klant of het bedrijf; arbeidsconflicten, volledige of gedeeltelijke staking bij leveranciers, leverancier, postkantoren, openbare diensten, telecommunicatie, enz. , dwingend bevel van de overheid, epidemieën, bedrijfsongevallen, machinebreuk, explosie, onderbreking van de levering van grondstoffen, falen van leveranciers, tekort of gebrek van belangrijke onderdelen in productieketen.

9. STOCKAGE VAN VERPAKTE PRODUCTEN

XML BVBA -XMP PACKAGING verbindt zich ertoe de verpakte producten maximaal 5 dagen op te slaan. Na deze periode moet de klant zorgen voor de verwijdering van deze producten. Bij gebreke zullen opslagkosten ter hoogte van 15€/dag en per m³ worden toegerekend.

Het bedrijf verbindt zich ertoe de producten op te slaan volgens de klassieke opslagregels (vorstvrije, watervrije, en gesloten plaats). Eventuele specifieke behoeften moeten schriftelijk worden aangevraagd en zullen het onderwerp zijn van een onderzoek tussen de klant en het bedrijf.


10. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO’S

blijft eigenaar van de verkochte goederen tot de volledige betaling ervan. In geval van wanbetaling behoudt het bedrijf zich het recht voor om de verkoop en distributie van de goederen te blokkeren tot de volledige betaling van de schuld. De klant erkent dus dat het product in zijn geheel, de verpakking en de inhoud, onafscheidelijk zijn. Door deze clausule aanvaardt de klant zonder voorbehoud dat de container en de inhoud als één enkel product worden beschouwd en geeft hij het recht aan het bedrijf om haar eigendomsvoorbehoud op de volledige container/inhoud uit te oefenen.

De koper verbindt zich ertoe, zolang de eigendomsoverdracht niet werd uitgevoerd, alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen voor de goede bewaring van de goederen.


11. KLACHTEN, BEVOEGHEIDS-EN RECHTKEUZEBEDINGEN

Op overéénkomsten tussen XML BVBA – XMP Packaging en de klant waarop deze Algemene Verkoopsvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland. De gebruikte taal is Frans.

In geval van geschillen met betrekking tot deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en tot bestellingen en contracten tussen het bedrijf en de klant, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel (België) bevoegd. Deze clausule geldt zelfs in gevallen van oproeping in verwarring of van meerdering van verweerders.

Gedaan op …………………………………..;